Informacje ogólne

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses
09-402 Płock, ul. Tumska 5a
NIP 7743209617  REGON 144776163

Administracja
tel. (24) 367 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Księgowość
tel. (24) 367 65 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dyrektor Chóru
Anna Bramska
tel. (24) 367-65-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30

Majątek – wartość netto na dzień 31.12.2019 roku
 
Ogółem wartość majątku wynosi 224.648,00 zł, w tym:
Urządzenia techniczne – łączna kwota 95.161,10 zł
Wartości niematerialne i prawne – łączna kwota 9.363,51 zł
Pozostałe środki trwałe – 3.999,00 zł
Wyposażenie – łączna wartość 116.124,39 zł

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CHÓRU PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. 
2. Ilekroć w regulaminie mowa o:
 1. Chórze – należy przez to rozumieć Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses,
 3. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska pracy,
 4. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Chóru nadany Uchwałą Nr 430/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

§ 2

1. Podstawa prawna

Chór z siedzibą w Płocku działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 862),
 2. uchwały Nr 164/XII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Rady Miasta Płocka w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses,
 3. uchwały Nr 430/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Chórowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

2. Przedmiotem działalności statutowej Chóru na podstawie Uchwały Nr 430/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku jest w szczególności:
 1. edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży, jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
 2. upowszechnianie muzyki w kraju i za granicą poprzez różnorodne formy, to jest organizację koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, audycji oraz prezentację dokonań podczas koncertów, festiwali i konkursów,
 3. kształtowanie zainteresowań oraz rozwój talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
 4. współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w realizacji zadań,
 5. współpraca z zagranicą w zakresie prezentacji i promocji muzyki i kultury polskiej,
 6. upowszechnianie polskiej i zagranicznej twórczości muzycznej,
 7. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej.

Chór, realizując swoje podstawowe zadania, może podczas warsztatów, koncertów i festiwali organizować wypoczynek dla swoich członków.
 

Rozdział II
Struktura organizacyjna Chóru
 
§ 3

Strukturę organizacyjną Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses ilustruje Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

1. Chórem kieruje Dyrektor, który organizuje jego działalność, a także reprezentuje Chór na zewnątrz.
2. Dyrektora Chóru powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka, na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor zarządza Chórem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
4. W strukturze organizacyjnej Chóru znajdują się, podległe bezpośrednio Dyrektorowi następujące Komórki organizacyjne:
 1. Główny Księgowy,
 2. Kierownik ds. artystycznych,
 3. Instruktor muzyki,
 4. Specjalista do spraw administracji,
 5. Asystent Dyrektora,
 6. Referent,
 7. Pracownik gospodarczy.
§ 4
Kierownictwo Chóru
 

Dyrektor Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses – D

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Chóru zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz zasadami organizacyjnymi zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym. Dyrektor Chóru podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich dziedzinach działalności Chóru i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

1. Dyrektor odpowiada za:
 1. adziałania własne jak i podległych mu Komórek organizacyjnych, na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
 2. wytyczanie kierunków rozwoju Chóru,
 3. koordynację prac Komórek organizacyjnych,
 4. sprawy finansowe, kadrowe, płacowe, organizacyjno-prawne i pracownicze.
2. Zadania Dyrektora:
 
Dyrektor osobiście i przez podległe mu Komórki organizacyjne realizuje następujące zadania w szczególności w zakresie:
 1. nadzoru merytorycznego nad podległymi Komórkami organizacyjnymi,
 2. organizowania całokształtu zadań związanych z zawieraniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym umów o pracę,
 3. organizowania prowadzenia spraw finansowych, księgowych, osobowych, szkoleniowych, socjalnych i administracyjnych oraz administrowania eksploatacji sprzętu i wyposażenia Chóru,
 4. Dyrektor jest upoważniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Chóru, w szczególności w zakresie spraw majątkowych i zawierania umów w ramach posiadanych uprawnień,
 5. podejmowania decyzji w zakresie spraw osobowych i kształcenia kadr, wydawania zarządzeń i poleceń w zakresie całokształtu działalności,
 6. kontroli wewnętrznej wszystkich realizowanych procesów gospodarczych pod kontem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami,
 7. wprowadzania i zatwierdzania wewnętrznych aktów normatywnych,
 8. opracowywania wraz z Kierownikiem ds. artystycznych planów pracy Chóru,
 9. opracowywania wraz z głównym księgowym budżetu działalności Chóru,
 10. współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
 11. współpracy z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, krajowymi i zagranicznymi w celu organizacji koncertów, festiwali i konkursów w kraju i zagranicą,
 12. zatwierdzania planów działania i planów finansowych,organizowania obsługi prawnej Chóru,
 13. wnioskowania do organów nadrzędnych lub nadzorczych, ustanawiania  i odwoływania pełnomocnictw i upoważnień,
 14. podpisywania dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiących podstawę do otrzymania, względnie wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów,
 15. zapewnienia sprawnego funkcjonowania zaplecza administracyjno-gospodarczego,
 16. zarządzania całokształtem spraw związanych z organizowaniem działalności koncertowej, edukacyjnej, artystycznej, promocyjnej i marketingowej w sposób zapewniający osiąganie jak najlepszych wyników, działając na podstawie przepisów, Statutu oraz zasad organizacyjnych zawartych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym,
 17. współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Pualle Cantores Plocenses.

Ponadto Dyrektor jako dyrygent Chóru:

 1. przeprowadza przesłuchania i nabór kandydatów do Chóru,
 2. organizuje pracę Chóru,
 3. uczestniczy/prowadzi próby Chóru,
 4. dyryguje Chórem podczas występów, koncertów, festiwali, konkursów krajowych i zagranicznych.
 
§5
Zakresy działania Komórek organizacyjnych

Główny Księgowy – GK

1. Główny Księgowy nadzoruje całokształt działalności finansowej i majątkowej Chóru. W oparciu o obowiązujące przepisy realizuje kompleks prac związanych 
z rachunkowością, księgowością i sprawozdawczością. Prowadzi całokształt działalności w zakresie zatrudniania, spraw kadrowych i socjalnych, działając na podstawie prawa, Statutu, zasad organizacyjnych zawartych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym i poleceń Dyrektora.
 
2. Zadania Głównego Księgowego:
 1. prowadzenie rachunkowości,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości,
 3. opracowywanie projektów planów finansowych,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych, z wydatków strukturalnych oraz operacji finansowych,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,
 6. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników,
 7. nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucją należności,
 8. nadzór nad prowadzeniem kasy,
 9. współpraca z innymi Komórkami organizacyjnymi w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 10. prowadzenie spraw osobowych pracowników Chóru,
 11. kontrola przestrzegania regulaminu pracy,
 12. nadzorowanie podróży służbowych pracowników,
 13. wnioskowanie o dokonanie niezbędnych zmian i uregulowań wewnętrznych     wynikających ze zmian przepisów w zakresie przydzielonych kompetencji.

3. Główny Księgowy odpowiada za:

 1. całokształt spraw związanych z finansami i majątkiem Chóru,
 2. całokształt spraw związanych ze sprawami pracowniczymi,
 3. terminową realizację całokształtu ww. zadań,
 4. terminową i poprawną sprawozdawczość,
 5. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia prawa i postanowień Statutu,
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 7. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Kierownik ds. artystycznych – KA
 
Realizuje zadania osobiście oraz poprzez podległe stanowisko.

1. Do kompetencji Kierownika ds. artystycznych należy dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu artystycznego Chóru. 
 
2. Zadania Kierownika ds. artystycznych:
 1. inicjowanie i współpraca przy opracowywaniu planów repertuarowych Chóru oraz opiniowanie projektów umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych,
 2. nadzorowanie nad przebiegiem i poziomem artystycznym koncertów Chóru, 
 3. akompaniament i prowadzenie zajęć w zakresie przygotowania wokalnego Chóru,
 4. opieka instruktorska i pedagogiczna nad uczestnikami Chóru,
 5. organizowanie i koordynowanie działalności w zakresie edukacji i animacji artystycznej, dbałość o prawidłowy przebieg zadań programowych w zakresie działalności Chóru,
 6. zapewnienie promocji Chóru,
 7. dobór repertuaru dla Chóru,
 8. kompletowanie i prowadzenie biblioteki repertuarowej Chóru.
 
3. Kierownik ds. artystycznych odpowiada za:
 1. całokształt spraw związanych z realizacją zadań Kierownika ds. artystycznych,
 2. doskonalenie warsztatu pracy w zakresie zajmowanego stanowiska,
 3. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia prawa i postanowień Statutu,
 4. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Instruktor muzyki - IM

1. Do instruktora muzyki należy dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu artystycznego Chóru. 
 
2. Zadania instruktora muzyki:
 1. akompaniament i prowadzenie zajęć w zakresie przygotowania wokalnego Chóru,
 2. opieka instruktorska i pedagogiczna nad uczestnikami Chóru,
 3. kompletowanie biblioteki repertuarowej,
 4. powielanie i kompletowanie nut,
 5. drukowanie i składanie zeszytów nutowych,
 6. pomoc w przygotowaniu koncertów, przeglądów, festiwali i warsztatów muzycznych,
 7. gromadzenie dokumentacji foto-video i dokumentacji prasowej dotyczącej działań Chóru,
 8. archiwizacja materiałów reklamowych i promocyjnych Chóru.
3. Instruktor muzyki odpowiada za:
 1. całokształt spraw związanych z realizacją zadań Instruktora muzyki,
 2. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia prawa i postanowień Statutu,
 3. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Instruktor muzyki - IM

1. Do instruktora muzyki należy dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu artystycznego Chóru. 
 
2. Zadania instruktora muzyki:
 1. prowadzenie kroniki instytucji,
 2. pomoc w prowadzeniu prób z Chórem,
 3. kompletowanie biblioteki repertuarowej,
 4. powielanie i kompletowanie nut,
 5. drukowanie i składanie zeszytów nutowych,
 6. sprawdzanie frekwencji i sporządzanie punktacji chórzystów,
 7. roznoszenie plakatów i zaproszeń.
3. Instruktor muzyki odpowiada za:
 1. całokształt spraw związanych z realizacją zadań Instruktora muzyki,
 2. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia prawa i postanowień Statutu,
 3. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Specjalista do spraw administracji - SA

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. administracji prowadzi działalność administracyjną i gospodarczą Chóru działając na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz zasad organizacyjnych zawartych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym i poleceń Dyrektora. Realizuje zadania osobiście. Dba o jakość wykonywanych usług i zabezpieczenie ich wykonania oraz procedury wykonywania zamówień o ile wynikają one z przepisów prawa a w szczególności procedur Ustawy o zamówieniach publicznych.
 
2. Zadania specjalisty do spraw administracji:
 1. prowadzenie działalności administracyjnej, gospodarczej i majątkowej Chóru,
 2. koordynacja prac związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie,
 3. sporządzanie umów,
 4. prowadzenie stosownych rejestrów dokumentów,
 5. realizacja konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń biurowych i strojów,
 6. prowadzenie dokładnej i bieżącej inwentaryzacji urządzeń,
 7. koordynacja wszelkich spraw organizacyjnych, technicznych związanych z organizacją koncertów i wyjazdów Chóru,
 8. przeprowadzanie procedur związanych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
3. Specjalista ds. administracji odpowiada za:
 1. a) prawidłowe przeprowadzanie procedur związanych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 2. b) całokształt spraw związanych z prowadzeniem działalności administracyjnej, gospodarczej i majątkowej,
 3. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia prawa i postanowień Statutu,
 4. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Asystent Dyrektora - AD

1. Asystent Dyrektora realizuje polecenia Dyrektora zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz zasadami organizacyjnymi zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.
 
2. Zadania Asystenta Dyrektora:
 1. przygotowywanie i aktualizacja materiałów do strony internetowej,
 2. przygotowywanie materiałów do kalendarza imprez,
 3. gromadzenie dokumentacji foto-video i dokumentacji prasowej dotyczącej działań Chóru,
 4. archiwizacja materiałów reklamowych i promocyjnych Chóru,
 5. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Chóru,
 6. redagowanie pism dla potrzeb Dyrektora.
 
3. Asystent Dyrektora odpowiada za:
 
 1. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia przepisów prawa i postanowień Statutu,
 2. wykonywanie zadań w sposób zapewniający pełną i terminową realizację zadań,
 3. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Referent – R
 
1. Referent realizuje polecenia Dyrektora zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz zasadami organizacyjnymi zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.
 
2. Zadania referenta:
 1. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej – prowadzenie dziennika korespondencji, czuwanie nad prawidłową klasyfikacją pism przychodzących i wychodzących oraz przestrzeganie terminów wysyłania bieżącej korespondencji,
 2. prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych i biletów komunikacji miejskiej,
 3. całokształt spraw związanych z prowadzeniem kasy – przyjmowanie wpłat i wypłat, prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie gotówki oraz prawidłowe sporządzanie raportów kasowych,
 4. sporządzanie rachunków,
 5. przygotowywanie bieżącej informacji dla Chóru,
 6. obsługa strony internetowej i kalendarza imprez,
 7. całokształt spraw związanych z prowadzeniem magazynu podręcznego – sprawdzanie zgodności przyjmowanych na magazyn towarów pod względem asortymentu i ilości z dokumentem dostawy, prowadzenie kartotek magazynowych,
 8. sporządzanie protokołów likwidacji wyposażenia,
 9. sporządzanie protokołów przerobu materiałów,
 10. bieżąca kontrola ewidencji i wyposażenia oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych 
 11. prowadzenie kart czasu pracy pracowników,
 12. prowadzenie rejestru umów i porozumień.
 
3. Referent odpowiada za:
 1. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia przepisów prawa i postanowień Statutu,
 2. wykonywanie zadań w sposób zapewniający pełną i terminową realizację zadań,
 3. realizację postanowień wynikających z przepisów o zakazie konkurencji.
 
Pracownik gospodarczy – PG

1. Zadania pracownika gospodarczego:
 1. dbanie o utrzymanie ładu i porządku w siedzibie Chóru,
 2. wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Chóru, tj. sprzątania powierzchni biurowej, powierzchni komunikacyjnej, powierzchni sanitarnej, powierzchni socjalnej, powierzchni sali koncertowej, powierzchni biblioteki, powierzchni garderoby oraz powierzchni szatni,
 3. dbanie o garderobę Chóru, tj. utrzymywanie sprawności i czystości strojów dla Chóru poprzez pranie i prasowanie, drobne naprawy strojów, zabezpieczanie strojów, przygotowywanie wyeksploatowanej odzieży do naprawy, magazynowanie i stała dbałość o stroje,
 4. prowadzenie ewidencji strojów chórzystów,
 5. opieka nad bezpieczeństwem budynku i znajdującymi się w nim sprzętami,
 6. wykonywanie prac organizacyjno-porządkowych, tj. dokonywanie niezbędnych zakupów, dostarczanie i przynoszenie pism,
 7. drobne naprawy sprzętów oraz wyposażenia pomieszczeń,
 8. roznoszenie plakatów i zaproszeń,
 9. pomoc przy sporządzaniu zeszytów nutowych.

2. Pracownik gospodarczy odpowiada za:

 1. szkody materialne zaistniałe w wyniku zaniedbań a w szczególności za szkody będące wynikiem naruszenia przepisów prawa i postanowień Statutu,
 2. bwykonywanie zadań w sposób zapewniający pełną i terminową realizację zadań.
 
 
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 6
 
1. Zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny i wzajemne obowiązki pracowników i pracodawcy określa Regulamin Pracy.
2. Szczegółowy wykaz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy określają indywidualne zakresy czynności.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wydania.

Celem Chóru jest kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań, talentów muzycznych i uzdolnień artystycznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
 
1.  Do podstawowych zadań Chóru należy:
     a.  edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży, jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury
     b.  upowszechnianie muzyki w kraju i zagranicą poprzez różnorodne formy, tj organizację koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, audycji oraz prezentację dokonań koncertów, festiwali i konkursów
     c    kształtowanie zainteresowań oraz rozwoju talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży
     d.  współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w realizacji zadań
     e.  współpraca z zagranicą w zakresie prezentacji i promocji muzyki i kultury polskiej
     f.   upowszechnianie polskiej i zagranicznej twórczości muzycznej    
     g.  stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej
 2. Chór, realizując swoje podstawowe zadania określone w pkt 1, może podczas warsztatów, koncertów i festiwali organizować wypoczynek dla swoich członków.