Załącznik do Uchwały
Nr 430/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 rokuStatut
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

 
§ 1

1. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, zwany dalej Chórem, działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
c) uchwały Rady Miasta Płocka Nr 164/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2011.150.4780),
d) niniejszego statutu.
 1. Chór jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury.
 2. Chór jest samodzielną instytucją kultury.
 3. Chór uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

 1. Siedzibą Chóru jest miasto Płock.
 2. Chór obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.
 3. Chór może również działać na terenie województwa mazowieckiego, całej Polski a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.
 4. Organem założycielskim Chóru jest Gmina Miasto Płock, która jest dla Chóru Organizatorem.
 5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Chóru sprawuje Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział II
Cel, przedmiot, zakres działania
 
§ 3

Celem Chóru jest kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań, talentów muzycznych i uzdolnień artystycznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
 

§ 4

 1. Do podstawowych zadań Chóru należy:
  1) edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży, jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
  2) upowszechnianie muzyki w kraju i zagranicą poprzez różnorodne formy, to jest organizację koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, audycji oraz prezentację dokonań podczas koncertów, festiwali i konkursów,
  3) kształtowanie zainteresowań oraz rozwoju talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
  4) współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w realizacji zadań,
  5) współpraca z zagranicą w zakresie prezentacji i promocji muzyki i kultury polskiej,
  6) upowszechnianie polskiej i zagranicznej twórczości muzycznej,
  7) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej
  2. Chór, realizując swoje podstawowe zadania określone w pkt 1, może podczas warsztatów, koncertów i festiwali organizować wypoczynek dla swoich członków.
   

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
 
§ 5

Chór samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.
 

§ 6

 1. Chórem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).
 3. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Chóru upoważniony jest Dyrektor.
 5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy i pracy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
 6. Przełożonym służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
 7. Statut Chóru zatwierdza Rada Miasta Płocka.
 8. Organizację wewnętrzną Chóru określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Chóru po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działających w Chórze związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
 9. Zasady wynagradzania pracowników Chóru regulują przepisy obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz Regulamin wynagradzania pracowników Chóru zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 7

Chór prowadzi działalność na podstawie planu finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 

§ 8

 1. Chór samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Chór może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 9

 1. Przychodami Chóru są przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, o której mowa w § 4 oraz z działalności gospodarczej.
 2. Chór może otrzymywać dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskiwać środki z innych źródeł.
 3. Przychody z działalności Chóru służą realizacji celów statutowych.
 4. Organizator przekazuje Chórowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów.
 5. Chór prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
 6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Chóru jest Prezydent Miasta Płocka.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany w Statucie są dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

§ 11

 1. Chór używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Chór może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Chóru w pełnym brzmieniu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:17 Super User